Pantum Israel Ltd.

רשף פתרונות הדפסה בע"מ

 

רישום אחריות

על מנת לייעלאת מתן המענה וכתנאי מקדים להרחבת האחריות נא לבצע רישום אחריות באתר https://www.pantum.co.il

בכל מקרה של תקלה הלקוח יפנה למוקד התמיכה בטלפון 03-5688460

תעודת אחריות למכשירים מתוצרתPantum

משך אחריות זו הוא לשנה אחת בלבד במעבדות השרות המורשות לכל המוצרים מתוצרתPantum.מובהר כי רק לדגמים מסוימים המפורטים באתרהיבואן ניתנות הרחבות אחריות הכוללות הארכת תקופת האחריות ללא תשלום נוסף ו/או שרות באתר הלקוח והכל בכפוף לקיום תנאי תעודת אחריות זו.שרות במסגרת אחריות מורחבת מותנית ברישום המוצר על ידי הצרכן באתר היבואן כמפורט להלן, ובכפוף לשימוש במתכלים מקוריים (מתוצרת היצרן(בכל תקופת האחריות המורחבת. ככל שיתברר בעת בדיקת המעבדה כי בתקופת האחריות או האחריות המורחבת נעשה במכשיר שימוש במתכלים שאינםמתוצרת היצרן, יחויב הלקוח בעלות הבדיקה והתיקון בהתאם לתעריפים הנהוגים מעת לעת.

אנו אחראים לפעולתו התקינה של המכשיר האמור בהתאם לתנאים כדלקמן:

 1. האחריות ניתנת בזאת לצרכנים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן לתקופה של שנה החל מיום רכישת המכשיר בישראל אצל משווק מורשה ולשימוש בהתאםלהוראות היצרן.
 2. הרחבת האחריות הינה כאמור בכפוף לקיום שני תנאים מצטברים:

              א.    רישום הרכישה על ידי הצרכן באתר היבואן בכתובת https://www.pantum.co.il

              ב.    שימוש במתכלים מתוצרת היצרן בכל משך תקופת האחריות לרבות המורחבת.

              ג.     ככל שיתברר בעת בדיקת המעבדה כי בתקופת האחריות נעשה במכשיר שימוש במתכלים שאינם מתוצרת היצרן, יחויב הלקוח בעלות הביקור והתיקון בהתאם לתעריפים הנהוגים מעת לעת. (להלן: "תקופת האחריות המורחבת"). נמצא שימוש בלתי מורשה כאמור, תפקע האחריות המורחבת לאלתר.

למידעהאם הדגם שרכשת כלולבאחריות המורחבת, פנה לאתר היבואןבכתובת https://www.pantum.co.il/warranty

 1. המוצר נמסר לקונה כשהוא תקין ובמצב עבודה.
 2. כתנאי לקבלת השירות על הלקוח לפנות למוקד התמיכה למוצריPantumלפתיחת קריאת שירות בטלפון 03-5688460 .
 3. למוצרי האחריות המורחבת, השירות במעבדה יינתן אם יהיה צורך בכך רק לאחר ברור מקדים במוקד התמיכה ועל פי שיקול דעתה של החברה.
 4. החברה מתחייבת לתקן ולהחליף כל חלקשאינו מתכלה בתקופת האחריות לרבות המורחבת, כךשתיקון הקלקולשנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,יחזיר את מוצר למצב תקין וככל שתידרש החלפה של המוצר ו/או חלק ממנו, תבוצע ההחלפה ללא תמורה, והכל בכפוף ליתר תנאי אחריות זאת.
 5. האחריות תקפה לגבי הלקוח הראשון (הצרכן) אשר רכש את המוצר. עם העברת הבעלות בטלה האחריות.
 6. האחריות הינה למכשיר בלבד, האחריות לא תחול על(Iאביזרים שלא סופקו על ידי היצרן ו/או אינם חלק ממפרט המוצר על פי הוראות היצרן, II) ממשקיםו/או רכיבי תוכנה נלווים המותקנים במוצר(III תוכנות התנסות צד ג' העשויות להיות מסופקות עם המוצרIV ) רכיבים מתכלים כגון מערכות גליל גומי,מערכת יחידת תוף, יחידת קיבוע (תנור), מחסנית טונר או דיו, קסטות, סוללות, חלקי פלסטיק(V טיפולים תקופתיים.
 7. האחריות אינה תקפה במקרה של נזק שנגרם משימוש שלא על פי הוראות השימוש, או משימוש במתכלים לא מקוריים ובכלל זאת לא תוארך תקופתהאחריות לתקופה המורחבת, ו/או לא יינתן שרות מעבדה, במקרה של שימוש במתכלים, חומרה, תוכנות או חומרי עזר שאינם מתוצרת .Pantum
 8. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
 • א. הקלקולנגרםע״ישימושהנוגדאתהוראותהשימוששנמסרולמחזיקבמכשיראושנגרםע״יכוחעליון.

              ב.    שימושלאסביראוהפעלהבתנאיםלאסביריםשלהמוצר.

              ג.     הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת הטלפון, מרכזיה, רשת החשמל או תקינות השקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המכשיר, או במקרהשל שימוש בלתי נאות כגון חיבור פגום לחשמל, חיבור כאשר אין במקום חיבור לרשת חשמל ארצית וחשיפה לשמש אבק ורטיבות.

              ד.    נמסר המוצר לתיקון ו/או תוקן ו/או הוכנסו בו שינויים בידי אדם שאינו טכנאי מורשה מטעם חברת פנטום ישראל בע״מ.

              ה.    הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע״י נותן תעודת אחריות זו, שליחו או עושה שירות אחזקה מטעמו.

               ו.     הקלקול נגרם עקב טלטול המכשיר ממקום של המחזיק במכשיר למקום אחר שלא באריזתו המקורית.

               ז.     הקלקול הינו כתוצאה מתאונה או מפעולה חיצונית שאינה קשורה בטיב המכשיר.

              ח.    הקלקול נגרם עקב שימוש לא נכון במוצר ו/או נגרם מאי הפעלה ממושכת של המכשיר.

              ט.    הקלקול נגרם עקב שימוש בנייר לא מתאים.

               י.     הקלקול נגרם כתוצאה מקצר חשמלי ו/או כניסת גופים זרים וחדירת נוזלים למוצר.

             יא.   שבר במכשיר.

 1. האחריות מעניקה זכויות על-פי כתב האחריות בלבד ואינה מאפשרת דרישות ו/או זכויות שאינן כלולות בו.
 2. האחריות תקפה רק לגבי פניות למעבדות השרות המורשות מטעם פנטום ישראל בע"מ.
 3. אין פנטום ישראל בע״מ מספקת שירותי הדרכה טלפונית על עבודה במחשבים בתוכנות שונות או במערכות הפעלה (כולל תוכנות הבונוסהמסופקות עם המכשיר(.
 4. אין פנטום ישראל בע״מ אחראית הן בנזיקין, הן על פי חוזה והן על פי כל עילה אחרת וכן אין פנטום ישראל בע״מ חייבת בכל נזק כספי אואחר ולא נזק של מניעת רווח מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח עקב הפעלה בלתי תקינה של המוצר, בין אם חל עליו כתב אחריות זה ובין אם לא. מבלילגרוע אין האחריות חלה על נזק עקיף או תוצאתי ובכלל זאת אובדן או מחיקה של יישומים ו/או מידע ו/או איבוד זמן ו/או אבדן הכנסות, פגיעה במוניטין.עוד מובהר כי החברה לא תהא אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מעיכובים או דחיות בביצוע התחייבותה בקשר עם כתב אחריות זהאשר ינבעו מסיבות או גורמים אשר אינם בשליטתה.

 

 

ספח רישום פרטי המכשיר:(חובה למלא בעת רכישת המוצר)

 

דגם המכשיר:_____________________________.   מספר סידורי של המכשיר:_____________________________.

 

שם הקונה:_______________________________.   מספר חשבונית קניה:________________________________.

 

כתובת:__________________________________. עיר:___________________________. מיקוד:____________.

 

תאריך הרכישה:____________________________. שם וחותמת המפיץ:__________________________________.

מספר גרסה 06/2021

רשף פתרונות הדפסה בעמ תעודת אחריות פנטום עברית